Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików Cookies

zamknij i nie pokazuj więcej
Pobierz Flash Player
strona główna .. dodaj do ulubionych .. mapa strony
Rozliczenie PIT z PITax.pl
REGULAMIN

 


 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
PRZY STOWARZYSZENIU „REMEDIUM” w Tymbarku


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Warsztat Terapii Zajęciowej zwany dalej warsztatem działa na podstawie :
- ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( DZ.U. z 2018r. poz.511 ze zmianami)
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Z dnia 25.03.2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz.U. nr 63 poz. 587 ),
- innych przepisów prawnych dotyczących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

2. Warsztat Terapii Zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę prowadzoną przez Stowarzyszenie „Remedium” w Tymbarku, reprezentowane przez prezesa i wiceprezesa łącznie. Siedziba warsztatu znajduje się w miejscowości Tymbark 158, w obiekcie należącym do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Tymbarku.

3. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych niezdolnych do podjęcia pracy, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

4. Realizacja przez warsztat zadań odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
1) Umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
2) Psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

5. Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:
1) Formy rehabilitacji
2) Zakres rehabilitacji
3) Metody i zakres nauki umiejętności, o którym mowa w ust.4
4) Formy współpracy z rodziną i opiekunami
5) Planowane efekty rehabilitacji
6) Osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

6. Na podstawie Indywidualnego Programu Rehabilitacji uczestnik WTZ może brać udział w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w tym w spółdzielni socjalnej, w wymiarze do 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy.
7. W praktykach zawodowych o których mowa w pkt. 6 , nie może brać udziału jednocześnie więcej niż 50 % liczby uczestników WTZ.
8. W Warsztacie mogą być prowadzone zajęcia klubowe na podstawie odrębnego Regulaminu Organizacyjnego Zajęć Klubowych.

9. Podmiot prowadzący warsztat przyjmuje i zatwierdza zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie.
10. Kierownik WTZ, w imieniu podmiotu prowadzącego WTZ, prowadzi listę osób z niepełnosprawnością, których zgłoszenie do uczestnictwa w Warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ

11. Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne, zakwalifikowane przez komisję kwalifikacyjną na podstawie wskazań do terapii zajęciowej zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

12. Przyjmowanie uczestników dokonywane jest przez komisję kwalifikacyjną w skład, której wchodzą: prezes stowarzyszenia „Remedium”, kierownik WTZ, psycholog, na podstawie odpowiedniej dokumentacji. Dokumentacja zawiera; aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, kartę informacyjną wypełnioną przez zespół rehabilitacyjny w składzie: psycholog, kierownik. Karta informacyjna zawiera podpis osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna prawnego, wyrażający zgodę na uczestnictwo w warsztacie. Dyrektor PCPR w Limanowej w oparciu o aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz decyzję o zakwalifikowaniu przez komisję, opiniuje przyjęcie uczestnika.

13. Osoba niepełnosprawna, która opuściła warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku utraty tego zatrudnienia i ponownego zgłoszenia do uczestnictwa w warsztacie w terminie 90 dni od dnia opuszczenia przez nią warsztatu, jest wpisana na listę, o której mowa w puncie 10 regulaminu i ma pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii.

§ 2. Prawa i obowiązki uczestnika warsztatu


1. Uczestnik warsztatu ma prawo do:
1) udziału w okresowej ocenie realizacji indywidualnego programu rehabilitacji
2) zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne ułatwiające
wykonywanie czynności związanych z prowadzoną terapią zajęciową
3) pomocy instruktorów w realizacji programu rehabilitacji w procesie terapii zajęciowej
4) przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznej sprawności
5) uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz innych formach zajęć dodatkowych.
6) Uczestnik warsztatu ma prawo do uczestnictwa w terapii zajęciowej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Uczestnik warsztatu ma obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w realizacji programu rehabilitacji
2) przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku
3) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach
4) stosować się do poleceń pracowników warsztatu
5) dbać o mienie warsztatu
6) przestrzegać ogólnie obowiązujących norm społecznych w stosunku do uczestników i
pracowników WTZ.

3. Uczestnik, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalony w warsztacie porządek i dyscyplinę może być skreślony z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu podejmuje rada programowa na wniosek kierownika warsztatu.

4. Nieobecność uczestników w zajęciach powinna być usprawiedliwiona przez lekarza, rodziców lub opiekunów w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.

5. Uczestnik, który opuści w ciągu roku kalendarzowego ponad jeden miesiąc bez usprawiedliwienia zostaje skreślony z listy uczestników.

6. Ciągła usprawiedliwiona nieobecność uczestnika na zajęciach może trwać do 3 miesięcy. Po tym okresie rada programowa skreśla uczestnika z listy z zastrzeżeniem pkt.7.

7. Rada programowa może podjąć decyzję o przedłużeniu pobytu uczestnika w WTZ pomimo 3 miesięcznej nieobecności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: pobyt w szpitalu, leczenie pooperacyjne, ciąża, praktyka zawodowa, ważne przypadki losowe.


§ 3. Sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi
.
1. Uczestnik warsztatu, który w ramach indywidualnego programu terapeutycznego bierze udział w tzw. treningu ekonomicznym może otrzymywać, do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 20% najniższego wynagrodzenia za pracę.

2. Na podstawie zatwierdzonego preliminarza wydatków na dany rok Rada Programowa określa miesięczną kwotę wyjściową do obliczenia wysokości środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego. Kwota ta jest jednakowa dla wszystkich uczestników.

3. Wysokość kwoty, o której mowa w pkt. 2 może ulec zmianie w ciągu roku, jeżeli rada programowa podejmie taką decyzję.

4. Rada programowa określa indywidualnie dla każdego uczestnika biorącego udział w treningu ekonomicznym, miesięczną kwotę wypłaty każdego miesiąca, wg następującego schematu:


kwota wyjściowa / liczba dni roboczych w miesiącu = stawka dzienna
stawka dzienna x liczba dni obecności na zajęciach = kwota do wypłaty

5. Na wniosek opiekuna uczestnika i za zgodą rady programowej następuje obniżenie kwoty do wypłaty w następujących przypadkach;
1) nie systematyczność i brak zaangażowania w realizację programu rehabilitacji
2) łamanie zasad obowiązującego regulaminu warsztatu

6. Wniosek o którym mowa w pkt.5 zawiera:
- datę
- uzasadnienie obniżenia kwoty do wypłaty
- kwotę, o którą zostały obniżone środki finansowe do wypłaty
- podpisy; opiekuna, psychologa, kierownika WTZ

7. Wypłata środków finansowych dla uczestników następuje w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

8. Środki finansowe w ramach treningu ekonomicznego przeznaczane są na :
- dopłatę do obiadów
- zakup niezbędnych leków,
- zakup odzieży i obuwia,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup artykułów higieny osobistej,
- wydatki na potrzeby kulturalnooświatowe (kino, teatr, książki, gazety, itp.)
- inne

9. Planowanie i wydatkowanie tych środków następuje w porozumieniu z uczestnikiem, opiekunem prowadzącym danego uczestnika i kierownikiem warsztatu.

10. Przyznanie i wydatkowanie środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego udokumentowane jest w formie pisemnej.

11. W miesiącu, w którym przypada przerwa wakacyjna, środki finansowe w ramach treningu ekonomicznego nie są wypłacane.§ 4. Organizacja Pracy i Zajęć

1. Warsztat jest czynny przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 700 – 1500 z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć.

2. Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, zwanym dalej indywidualnym programem przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową warsztatu.

3. Wprowadza się dwie przerwy, co najmniej półgodzinne na spożycie posiłków. W przypadkach, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestników, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.

4. W warsztacie działa rada programowa w skład, której wchodzą:
- Kierownik warsztatu
- Specjaliści do spraw rehabilitacji
- Instruktorzy zawodu
- Psycholog
- Instruktorzy Terapii Zajęciowej

5. Do zakresu działania rady programowej warsztatu należy w szczególności:
1) opracowanie co rocznie dla każdego uczestnika warsztatu indywidualnego programu rehabilitacji;
2) wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację indywidualnego programu rehabilitacji;
3) dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku, okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji; nie rzadziej niż raz na pół roku rada programowa ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu
4) modyfikacja indywidualnego programu w zależności od potrzeb i oceny efektów rehabilitacji;
5) wskazywanie uczestnikowi warsztatu, jego przedstawicielowi ustawowemu, a w przypadku nie ustanowienia takiego przedstawiciela - opiekunowi prawnemu, możliwości i form dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej;
6) decydowanie o wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika w ramach treningu ekonomicznego
7) dokonywanie okresowej oraz nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmowanie stanowiska w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:
(a) podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
(b) potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
(c) przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
- pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy,
- okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
- okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia
6. Rada programowa dokonuje pierwszej kompleksowej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w zakresie

7. Posiedzenia rady programowej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i zwoływane są przez kierownika warsztatu.

8. Warsztat obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej:

1) podstawy do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w warsztacie,
2) miejsca zamieszkania, stanu rodzinnego uczestnika, jego warunków mieszkaniowych i bytowych,
3) działalności rehabilitacyjnej warsztatu, w tym w zakresie realizacji indywidualnych programów rehabilitacji,
4) współpracy z rodzinami lub opiekunami uczestnika warsztatu w tym:
5) daty i czasu trwania kontaktów
6) formy kontaktów
7) oceny współpracy
8) przyczyn zaprzestania uczestnictwa w warsztacie
9) innej, wynikającej z odrębnych przepisów

9. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej tworzonych w oparciu o rodzaje niepełnosprawności i indywidualne programy rehabilitacji.

10. W warsztacie prowadzone są następujące rodzaje grup terapeutycznych
1) Stolarsko – modelarska
2) Gospodarstwa domowego
3) Krawiecko -hafciarska
4) Tkacka
5) Plastyczna
6) Ceramiczna
7) Biologiczna
8) Muzyczno-teatralna
9) Komputerowa
10) Introligatorsko - techniczna
11) Rehabilitacji ruchowej


§ 5. Sposób dowozu uczestników do warsztatu

1. Warsztaty zapewniają w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych dowóz uczestnikom
- samochodem własnym
- samochodem wynajmowanym przez stowarzyszenie „Remedium”.

2. Dla uczestników dojeżdżających samodzielnie warsztat zakupuje w miarę możliwości finansowych bilety miesięczne.


§ 6. Pracownicy warsztatu i obowiązki kierownika warsztatu

1. Pracownikami warsztatu są
1) Kierownik warsztatu
2) Instruktorzy Terapii Zajęciowej
3) Instruktorzy zawodu
4) Psycholog
5) Księgowa
6) Rehabilitanci
7) Kierowca

2. Pracowników warsztatu zatrudnia jednostka prowadząca - Stowarzyszenie „Remedium” w Tymbarku.

3. Kierownik warsztatu jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników warsztatu, określa zakres czynności i kompetencji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami placówki.

4. Kierownik warsztatu ustala liczebność grup oraz wyznacza osoby bezpośrednio pracujące z daną grupą.

5. Do obowiązków kierownika warsztatu należy w zakresie:

1) Zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć
(a) Zabezpieczenie warunków BHP na stanowiskach pracy.
(b) Nadzór nad prowadzonymi zajęciami w poszczególnych grupach wg ramowego planu działalności warsztatu.
(c) Zabezpieczenie materiałów do wykonywania zajęć w poszczególnych grupach.
(d) Stały kontakt z rodzicami uczestników warsztatu.
(e) Organizowanie imprez kulturalno oświatowych.
(f) Kontakt ze służbą rehabilitacyjną.
(g) Nadzór nad terminowym rozliczeniem i sprawozdawczością warsztatu
(h) Organizowanie i zwoływanie rady programowej warsztatu
(i) Organizowanie i kierowanie administracyjną, finansową i gospodarczą obsługą jednostki w oparciu o plan finansowy warsztatu.

2) Planowania
(a) przerw wakacyjnych uczestników warsztatu
(b) urlopu pracowników
1. w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych zgodnie z przerwą wakacyjną uczestników
2. pozostały urlop udzielany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy i innymi obowiązującymi przepisami
(c) rozkładu zajęć w warsztacie; ramowy plan pracy warsztatu

7.00 - 8.00 – przyjazd uczestników do WTZ, przygotowanie stanowiska pracy
7.30 – 8.30 – przygotowywanie śniadania w pracowni gospodarstwa domowego, śniadanie
8.30 – 12.30 – zajęcia w pracowniach
12.30 – 13.00 – obiad
13.00 – 14.00 – zajęcia w pracowniach
14.00 – 14.30 – prace porządkowe na stanowisku pracy
14.00 - 15.00 – wyjazd uczestników do domu
15.00 – zakończenie dnia pracy warsztatu

6. Kierownik warsztatu podlega służbowo prezesowi jednostki prowadzącej warsztat.

7. Pracownik warsztatu prowadzący grupę ma obowiązek:
1) przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników warsztatu
2) współdziałać z kierownikiem warsztatu przy ustaleniu indywidualnych programów rehabilitacji
3) sumiennie realizować program rehabilitacji
4) uczestniczyć w dokonywaniu okresowej oceny efektów rehabilitacyjnych w odniesieniu do poszczególnych uczestników warsztatu
5) utrzymywać ścisły kontakt i współpracować z rodzicami lub opiekunami uczestników
6) prowadzić wymaganą dokumentację.


§ 7. Postanowienia końcowe

1. W zakresie realizacji programu rehabilitacji warsztat współpracuje z placówkami Służby Zdrowia, Edukacji, Opieki Społecznej, Kultury oraz odpowiednimi władzami i urzędami lokalnymi.

2. Warsztat zapewnia usługi rehabilitacyjne dla swoich uczestników.

3. Warsztat ściśle współpracuje z rodzicami uczestników w zakresie indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej.

4. Jednostka organizacyjna ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przedstawianych rozliczeń oraz za prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej zdarzeń gospodarczych warsztatu.

5. Środki na działalność warsztatu przekazywane są przez Powiat zgodnie z umową, nie później niż do 25 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, na wydzielone konto jednostki prowadzącej warsztat w ratach kwartalnych na podstawie zatwierdzonego preliminarza. Nr konta Bank Spółdzielczy w Limanowej 92 88040000 0000 0024 0150 0002.

6. Warsztat składa do PCPR kwartalne informacje o wydatkowaniu środków finansowych, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

7. Jednostka składa do PCPR roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w terminie do dnia 01 marca następnego roku.Tymbark, dnia 31 maja 2021 roku. strona główna ... dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych mapa strony do gory do góry

© 2008-2024 remedium-tymbark.pl All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone     Ilość odsłon: